KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Školní rok 2023/ 2024

Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí. Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 je 14.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na veřejně přístupném místě před budovou mateřské školy a webových stránkách školy na www.mscapkova.cz po dobu 15 dní.


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO MŠ – POŘADÍ 

Sestupně od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

  • Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne PÁTÉHO roku věku a dítě s OŠD (odloženou školní docházkou), jehož trvalé bydliště JE ve stanoveném školském obvodu. Je přednostně přijato v souladu s ustanovením §34 odst. 1 školského zákona (povinné předškolní vzdělávání).
  • Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne ČTVRTÉHO roku věku, a jehož trvalé bydliště JE ve stanoveném školském obvodu, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne TŘETÍHO roku věku, a jehož trvalé bydliště JE ve stanoveném školském obvodu, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

* Dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, děti mladší tří letí nemají na přijetí do MŠ právní nárok.
* K zápisu do MŠ dne 2. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

 

Informace vydala dne 20. 3. 2023 Bc. Markéta Pecherková, ředitelka školy