Organizace vzdělávání

Základní informace

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Výjimečně děti starší - v případě odkladu školní docházky. Naše mateřská škola má  stanovenu kapacitu 49 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd dle věku. V I. třídě je 24 dětí, ve II. třídě 24 dětí. Vzhledem k prostorám naší mateřské školy je II. třída umístěna v přízemí, kde jsou větší prostory, vzdálenější WC a více externích podnětů z okolí třídy. Naproti tomu v I. patře, kde je menší, komornější prostředí, WC v sousedství třídy a větší klid a soukromí, je umístěna I. třída.

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Dodatečný zápis je možný, pokud to kapacita mateřské školy dovoluje. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií.

Organizace dne ve třídách

Režim dne v naší mateřské škole je uvolněný, variabilní a přizpůsobuje se v maximální možné míře dětem a jejich činnostem. Pevně stanovené jsou pouze časy stravování, aby mezi jednotlivými jídly byly dodrženy určené přestávky a také doba pobytu venku. Během dne se prolínají hry, cvičení, programově řízená činnost, spontánní činnosti, pobyt venku a odpočinek, tak aby veškerá činnost probíhala v souladu se zájmy a potřebami dětí.

Časy stravování

08:30-09:00dopolední svačina
11:30-12:15oběd
14:00-14:30odpolední svačina

Provoz MŠ

 • Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:15 hodin.
 • Děti se scházejí převážně mezi 06:00 a 8:00 hodinou.
 • Rodiče mohou děti přivést výjimečně i v jinou dobu - s výjimkou doby pobytu venku - (např. návštěva lékaře, logopedie apod.), musí však tuto skutečnost nahlásit mateřské škole do 8 hodin ráno, příp. ji zapsat předchozí den do určeného sešitu, umístěného v šatně dětí.

Pobyt venku

Pobyt venku trvá zpravidla dvě hodiny (kratší nebo úplně zrušený může být v případě nepříznivého počasí nebo rozptylových podmínek, naopak v letních měsících bývá delší a v případě příznivého počasí tráví děti venku většinu dne).

Celoškolní aktivity MŠ

 • divadelní představení, pořádaná v MŠ
 • návštěvy dětských představení v domě kultury či v divadle
 • předplavecký výcvik
 • veselé pískání na flétničku (v případě zájmu)
 • taneční kroužek v MŠ
 • seznámení s angličtinou
 • maškarní karneval
 • výlety
 • sportovní dopoledne
 • dny s Policií ČR