Plán akcí

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice Seznam přijatých dětí od 1.9.2022 Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice,…
Celý článek

Organizace vzdělávání

Základní informace

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Výjimečně děti starší - v případě odkladu školní docházky. Naše mateřská škola má  stanovenu kapacitu 49 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd dle věku. V I. třídě je 24 dětí, ve II. třídě 24 dětí. Vzhledem k prostorám naší mateřské školy je II. třída umístěna v přízemí, kde jsou větší prostory, vzdálenější WC a více externích podnětů z okolí třídy. Naproti tomu v I. patře, kde je menší, komornější prostředí, WC v sousedství třídy a větší klid a soukromí, je umístěna I. třída.

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Dodatečný zápis je možný, pokud to kapacita mateřské školy dovoluje. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií.

Organizace dne ve třídách

Režim dne v naší mateřské škole je uvolněný, variabilní a přizpůsobuje se v maximální možné míře dětem a jejich činnostem. Pevně stanovené jsou pouze časy stravování, aby mezi jednotlivými jídly byly dodrženy určené přestávky a také doba pobytu venku. Během dne se prolínají hry, cvičení, programově řízená činnost, spontánní činnosti, pobyt venku a odpočinek, tak aby veškerá činnost probíhala v souladu se zájmy a potřebami dětí.

Časy stravování

08:30-09:00dopolední svačina
11:30-12:15oběd
14:00-14:30odpolední svačina

Provoz MŠ

 • Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:15 hodin.
 • Děti se scházejí převážně mezi 06:00 a 8:00 hodinou.
 • Rodiče mohou děti přivést výjimečně i v jinou dobu - s výjimkou doby pobytu venku - (např. návštěva lékaře, logopedie apod.), musí však tuto skutečnost nahlásit mateřské škole do 8 hodin ráno, příp. ji zapsat předchozí den do určeného sešitu, umístěného v šatně dětí.

Pobyt venku

Pobyt venku trvá zpravidla dvě hodiny (kratší nebo úplně zrušený může být v případě nepříznivého počasí nebo rozptylových podmínek, naopak v letních měsících bývá delší a v případě příznivého počasí tráví děti venku většinu dne).

Celoškolní aktivity MŠ

 • divadelní představení, pořádaná v MŠ
 • návštěvy dětských představení v domě kultury či v divadle
 • předplavecký výcvik
 • veselé pískání na flétničku (v případě zájmu)
 • taneční kroužek v MŠ
 • seznámení s angličtinou
 • maškarní karneval
 • výlety
 • sportovní dopoledne
 • dny s Policií ČR