Z Á P I S

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanoven na den:

2. května 2023

V čase od 8.00 do 11.00 hodin a 12.30 do 15.00 hodin.

Zápis dětí bude probíhat v budově Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice.

Osobním podáním ve škole.

 

Žádost se všemi přílohami! mohou zákonní zástupci doručit ještě následujícími způsoby:

− do datové schránky školy (ID datové schránky: w2gfz8z),

− e-mailem vlastním elektronickým podpisem,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

 

Žádost obsahuje přílohy:

  1. Vyjádření dětského lékaře o řádném očkování dítěte (povinně vzdělávaní nedokládají).
  2. Prohlášení zákonných zástupců o seznámení s informacemi k zápisu, možností nahlížet do spisu a s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024.
  3. Kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie), OP zákonného zástupce k ověření totožnosti.
  4. Doporučení školského poradenského zařízení PPP, SPC apod. (pokud jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami) nebo Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě OŠD.

K zápisu do MŠ v období 2. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Další zápis (pouze pro cizince s vízem za účelem strpění) bude probíhat v jiném termínu a to 7. 6. 2023 od 9.30 – 11.30 hodin v budově Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice.

Dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, děti mladší tří letí nemají na přijetí do MŠ právní nárok.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ostatní přílohy, jsou dostupné v elektronické podobě na: www.mscapkova.cz (úřední deska), mimořádně je lze vyzvednout, po předchozí telefonické domluvě, osobně v mateřské škole.

Ředitelka zaeviduje žádost a ověří úplnost dokumentů. V případě pochybností o pravosti dokladů může vyzvat zákonné zástupce o doložení originálů. Trvalé bydliště bude ověřeno ve spolupráci s evidencí obyvatel města Teplice!

Ředitelka přidělí žádosti registrační číslo, které sdělí zákonnému zástupci osobně při podání žádosti nebo na uvedenou e-mailovou adresu, případně dle domluvy jinak a zahájí správní řízení. Do 30 dnů bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.

Možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci 17. 5. 2023 od 10.00 hodin do 11.00 hodin v kanceláři ředitelky školy po předchozí telefonické dohodě. 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn dne 19. 5. 2023 na informační tabuli před budovou školy a webových stránkách www.mscapkova.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na uvedenou adresu. 

Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům doručováno, lze vyzvednout osobně v MŠ. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na ředitelku školy Bc. Markétu Pecherkovou, telefon 417 539 695 nebo e-mailem na info@mscapkova.cz.

      

Informace vydala dne 20. 3. 2023 Bc. Markéta Pecherková, ředitelka školy