Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022/ 2023

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice
Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2022/2023 přijaty děti s těmito registračními čísly:

1        Přijímá se od 1.9.2022
2        Přijímá se od 1.9.2022
4        Přijímá se od 1.9.2022
5        Přijímá se od 1.9.2022
7        Přijímá se od 1.9.2022
10       Přijímá se od 1.9.2022
15       Přijímá se od 1.9.2022
20       Přijímá se od 1.9.2022
21       Přijímá se od 1.9.2022
23       Přijímá se od 1.9.2022
25       Přijímá se od 1.9.2022
26       Přijímá se od 1.9.2022
27       Přijímá se od 1.9.2022
30       Přijímá se od 1.9.2022
35       Přijímá se od 1.9.2022
36       Přijímá se od 1.9.2022
37       Přijímá se od 1.9.2022
38       Přijímá se od 1.9.2022

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyvěšeno dne: 25.5.2022

Bc. Markéta Pecherková
ředitelka školy