DALŠÍ ZÁPIS pouze pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR


Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice

stanovuje

Na základě zákona č. 67/ 2022 Sb., zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazím vojsk Ruské federace (LEX Ukrajina) a zákona č. 561/ 2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s výjimkou termínu konání podle §34 odst. 2 a §36 odst. 4 školského zákona,

DALŠÍ ZÁPIS

! upozornění: volných míst v mateřské škole je 0 !

do Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice

K zápisu do MŠ dne 13. 6. 2022 mohou podat přihlášku pouze cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“).

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 /2023 je stanoven v rozmezí dní:

od 13. 6. 2022

při osobním podání v čase od 9.00 do 15.00 hodin

zápis dětí bude probíhat v budově Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy (ID datové schránky: w2gfz8),

− e-mailem vlastním elektronickým podpisem,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

 

Žádost obsahuje přílohy:

a/ vyjádření dětského lékaře o řádném očkování dítěte / povinně vzdělávaní nedokládají/

b/ prohlášení zákonných zástupců o seznámení s informacemi k dalšímu zápisu a s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

c/ kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie)

d/ doporučení školského poradenského zařízení (pokud jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami)

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ostatní přílohy, jsou dostupné v elektronické podobě na: www.mscapkova.cz (úřední deska), mimořádně lze vyzvednout, po předchozí telefonické domluvě, osobně v mateřské škole.

Ředitelka zaeviduje žádost a ověří úplnost dokumentů. V případě pochybností o pravosti dokladů, může vyzvat zákonné zástupce o doložení originálů. Trvalé bydliště bude ověřeno ve spolupráci s evidencí obyvatel města Teplice.

Ředitelka přidělí žádosti registrační číslo, které sdělí zákonnému zástupci na uvedené telefonní číslo.

 

Do 30-ti dnů bude vydáno rozhodnutí ve správném řízení o přijetí či nepřijetí dítěte.

Možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci 20. 6. 2022 od 10.00 hodin do 11.00 hodin v kanceláři ředitelky po předchozí telefonické dohodě.

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn dne 27. 6. 2022 na informační tabuli a webových stránkách školy www.mscapkova.cz.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na uvedenou adresu. Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům doručováno. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na ředitelku školy Bc. Markétu Pecherkovou, telefon 417 539 695 nebo e-mailem na info@mscapkova.cz.

       

Informace vydala dne 10. 5. 2022 Bc. Markéta Pecherková, ředitelka školy

 

Překlad:

Директор дитячого садка, Карла Чапка 2020, Тепліце
встановлює
На підставі Закону № 67/ 2022 зб., Закону про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ Російської Федерації (LEX Ukraine) та закону № 561/ 2004 зб., акта про дошкільну, початкову, середню, вищу професійно-технічна та інша освіта (акт про освіту), за винятком терміну проведення відповідно до § 34 пункту 2 та §36 пункту 4 Закону про освіту,

НАСТУПНИЙ ЗАПИС

! Попередження про вакансії в дитячому садку – 0. !

до дитячого садка, Карел Чапек 2020, Тепліце
Тільки іноземці, які мають візу, можуть подати заявку на реєстрацію в дитячому садку 13 червня 2022 року відповідно до пункту 33 пункту 1 (а) Закону про проживання іноземців на території Чеської Республіки («біженці»).
Термін подачі заявки на вступ дитини до дошкільної освіти на 2022 /2023 навчальний рік встановлюється в діапазоні днів:
станом на 13 червня 2022 року
при особистій подачі в строк з 9.00 до 15.00
набір дітей відбудеться в будівлі дитячого садка, Карел Чапек 2020, Тепліце
Заява може бути доставлено законними опікунами наступними способами:
− до шкільного вікна даних (ID поля даних: w2gfz8)
− Електронна пошта з власним електронним підписом
− поштою (вирішальною є дата подачі на пошту),
− особисте підпорядкування в школі.

Додаток містить додатки:
і/ Спостереження педіатра про правильну вакцинацію дитини/примусово вихована не спостерігається/
б/ декларація законних представників про ознайомлення з інформацією про подальше зарахування та критеріями прийому дітей на дошкільну освіту у 2022/2023 навчальному році
c/ копія свідоцтва про народження дитини (достатньо простої копії)
д/рекомендація закладу шкільного консультування (щодо дитини з особливими освітніми потребами)

Заява про зарахування дитини до дошкільної освіти та інші додатки доступні в електронному вигляді на: www.mscapkova.cz (офіційна дошка), особливо можна зібрати, по телефону домовлятися, особисто в дитячому садку.
Директор записує заяву і перевіряє повноту документів. У разі сумнівів в достовірності документів, можете запросити законних представників для задокументування оригіналів. Постійне проживання буде перевірено у співпраці з записами жителів міста Тепліце.
Директор призначає заяві реєстраційний номер, який вона повідомляє законному опікуну за вказаним номером телефону.

Протягом 30 днів буде прийнято рішення в правильній процедурі про прийом або недопущення дитини.
Законні представники мають можливість ознайомитися з документами до винесення рішення 20 червня 2022 року з 10.00 до 11.00 в офісі директора після попереднього телефонного узгодження.

Перелік реєстраційних номерів прийнятих дітей буде опублікований 27 червня 2022 року на інформаційній дошці та сайті школи www.mscapkova.cz.
Рішення про неприйняття буде направлено законним представникам за вказаною адресою. Рішення про усиновлення не буде подано на законних опікунів. Усиновлення вашої дитини буде відповідно до § 67 абз. 2 Закону № 500/2004 Зб., Адміністративний кодекс, із змінами, внесеними
регламент, складається письмове рішення, яке буде частиною досьє вашої дитини в дитячий сад.
Якщо у вас виникнуть питання, не соромтеся звертатися до директора школи Bc. Маркета Печеркова, телефон 417 539 695 або e-mail info@mscapkova.cz.

Інформація була оприлюднена 10 травня 2022 року до н.е. Маркета Печеркова, директор школи