Kritéria dalšího zápisu do MŠ pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu pro rok 2022/ 2023

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu pro rok 2022/2023

Školní rok 2022/ 2023

Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí. Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2022/2023 je 0.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na veřejně přístupném místě před budovou mateřské školy a webových stránkách školy na www.mscapkova.cz po dobu 15 dní.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO MŠ       POŘADÍ    
Dítě narozené do 31. 8. 2019, které má místo trvalého pobytu v příslušném spádovém školském obvodu MŠ Sestupně od nejstaršího dítěte k nejmladšímu

* K zápisu do MŠ dne 13. 6. 2022 mohou podat přihlášku pouze cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

* Dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemají děti mladší tří letí na přijetí do MŠ právní nárok.

Informace vydala dne 10. 5.. 2022 Bc. Markéta Pecherková, ředitelka školy