Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola, Karla Čapka 2020, Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2021/2022 přijaty děti s těmito registračními čísly:

Registrační číslo                    Stav

1

PŘIJATO
2 PŘIJATO
7 PŘIJATO
8 PŘIJATO
9 PŘIJATO
11 PŘIJATO
13 PŘIJATO
17 PŘIJATO
19 PŘIJATO
20 PŘIJATO
21 PŘIJATO
22 PŘIJATO
23 PŘIJATO
25 PŘIJATO
28 PŘIJATO
29 PŘIJATO

 

Podle ustanovení § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení, resp. zveřejnění seznamu přijatých dětí.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (zveřejnění), prvním dnem lhůty je den následující po doručení (zveřejnění) rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V Teplicích dne 24. 5. 2021

Bc. Markéta Pecherková
ředitelka školy