Aktuální informace k otevření škol k datu 12. 4. 2021

Milí rodiče,
vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovoluji informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021.

Prosím věnujte pozornost následujícímu sdělení.

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.
Děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb.
 • Pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá.
 • Pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Zaměstnanci bezpečnostních sborů.
 • Příslušníci ozbrojených sil.
 • Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví.
 • Zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zaměstnanci Úřadu práce České republiky.
 • Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a Okresních správ sociálního zabezpečení.
 • Zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud patříte do skupiny vybraných profesí IZS, které mají nárok na umístění dítěte do MŠ, je potřeba toto doložit ještě před zahájením docházky vašeho dítěte, a to potvrzením o zaměstnání s vyznačeným pracovním zařazením.

Děti s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZD.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEIVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – Pondělí, čtvrtek – před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonným zástupcem. V praxi to bude vypadat následovně: rodič (pouze 1 zákonný zástupce, bez doprovodu další osoby vč. sourozenců) bude vpuštěn do šatny MŠ, kde provede spolu s dítětem antigenní test. Na výsledek testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut před budovou mateřské školy. Po odečtení výsledku testu bude rodič vyzván k dalšímu postupu (v případě pozitivity bude ZZ dítěte předán zápis o provedeném výsledku testu a tím mu vznikne povinnost zajistit dítěti PCR test ve spolupráci s lékařem či KHS). Nelze použít vlastní „donesený“ test ani test provádět v jiném prostoru než k tomu určeném tj. MŠ. Uznat lze pouze test provedený laboratorně s vystaveným potvrzením odběrového centra s vyznačenou platností.

Při vstupu do budovy MŠ bude zákonný zástupce dítěte povinen vyplnit dotazník o aktuálním zdravotním stavu dítěte.

V případě, že se prokáže pozitivita alespoň u jednoho testovaného dítěte, přechází celá skupina dětí do karantény. Bude odeslána domů, kde čeká na výsledný nařízený PCR test.

Dle nařízení MZd budou děti rozděleny do dvou skupin po max. počtu 15. Stanovené skupiny takto určené, budou zachovány ve stejném složení po celou dobu nařízení MZd.

V souvislosti s nastavenými pravidly je potřeba upravit organizaci režimu v MŠ. Z tohoto důvodu je nutné dodržet tyto instrukce:

 • Příchod do MŠ nejpozději v 7.30 hodin.
 • Dodržování rozestupů a ochrany dýchacích cest dle nařízení vlády.
 • Vyčkání na odečtení výsledku testu před budovou MŠ.
 • Do šatny k provedení testu budou vpuštěny pouze 4 děti s doprovodem.
 • Setrvání v prostorách šatny (převlečení a provedení testu) pouze na nezbytně nutnou dobu.

Pokud dojde k absenci dítěte z důvodu odmítání testování, je tato absence brána jako omluvená. Je potřeba dát škole na vědomí.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví v této nelehké době.

Nejpozději do zítra tj. 9. 4. 2021 do 12.00 hodin prosíme o nahlášení docházky dítěte, zejména z důvodu objednání stravy a organizaci začlenění do určené skupiny.

 

S pozdravem

Bc. Markéta Pecherková

ředitelka školy