Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/ 2022

Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice

stanovuje

podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Z Á P I S

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KARLA ČAPKA 2020, TEPLICE

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 / 2022 je stanoven v rozmezí dní:

od 2. května 2021 do 16. května 2021

při osobním podání v čase od 8.00 do 15.00 hodin

zápis dětí bude probíhat v budově Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice

 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, nastavuji organizaci zápisu tak, aby proběhl pouze distančním způsobem. (bez osobní přítomnosti)

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 

− do datové schránky školy (ID datové schránky: w2gfz8),

− e-mailem vlastním elektronickým podpisem zákonného zástupce!!!,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

 

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let a to podle předem stanovených kritérií ředitelkou mateřské školy. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, pro které je předškolní vzdělávání povinné, do spádové mateřské školy, v němž má dítě trvalý pobyt, pokud nezvolí jinou mateřskou školu.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří podají přihlášku k předškolnímu vzdělávání, doloží:

 

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (kopie)
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte! (potvrzení lékaře nedokládají děti, které plní povinné předškolní vzdělávání)
  • rodný list dítěte (kopie)
  • cizinci předloží potvrzení o povolení k trvalému pobytu na dobu delší než 90 dnů

 

Kopie požadovaných dokumentů budou využity pouze pro účely vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty bezprostředně skartovány.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ostatní přílohy, jsou dostupné v elektronické podobě na: www.mscapkova.cz, mimořádně lze vyzvednout, po předchozí telefonické domluvě, osobně v mateřské škole.

Ředitelka zaeviduje žádost a ověří úplnost dokumentů. V případě pochybností o pravosti dokladů, může vyzvat zákonné zástupce o doložení originálů. Trvalé bydliště bude ověřeno ve spolupráci s evidencí obyvatel města Teplice.

Ředitelka přidělí žádosti registrační číslo, které sdělí zákonnému zástupci na uvedenou adresu trvalého pobytu, případně dle domluvy jinak.

Do 30 dnů bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. Možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci 24. 5. 2021 od 10.00 hodin do 11.00 hodin v kanceláři ředitelky po předchozí telefonické dohodě.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn dne 31. 5. 2021 na veřejně přístupném místě před budovou mateřské školy a webových stránkách školy www.mscapkova.cz. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na uvedenou adresu.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na ředitelku školy Bc. Markétu Pecherkovou, telefon 417 539 695 nebo e-mailem na info@mscapkova.cz.

                                                                                                                                                      Bc. Markéta Pecherková

ředitelka školy