Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Školní rok 2021/ 2022

 

Ředitelka Mateřské školy, Karla Čapka 2020, Teplice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí. Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2021/2022  je 18.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na veřejně přístupném místě před budovou mateřské školy a webových stránkách školy na www.mscapkova.cz po dobu 15 dní.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO MŠ POČET BODŮ
Povinné předškolní vzdělávání (dovršení 5- ti let do 31. 8. 2021) s trvalým pobytem v obci Teplice – § 34a odst. 1 100
Dovršení 5- ti let od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 s trvalým pobytem v obci Teplice – § 34 odst. 3 školského zákona 30
Dovršení 4 let od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 s trvalým pobytem v obci Teplice – § 34 odst. 3 školského zákona 10
Dovršení 3 let do 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v obci Teplice   10
V MŠ se vzdělává sourozenec   5
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO MŠ – součet bodů
* povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:

  •          na státní občany ČR, pobývající na území ČR déle než 90 dnů,
  •          na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  •          na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  •          na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

 

                                                                                                        Bc. Markéta Pecherková

                                                                                                               ředitelka školy