Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Mateřská škola K.Čapka 2020, 41501 Teplice, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, podle ustanovení § 165 odst.2 písm. b), ve spojení s ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném změní, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla tak, že do mateřské školy jsou od školního roku 2020/2021 přijaty děti s těmito registračními čísly :

1/2020 přijato 12/2020 přijato

2/2020 přijato 15/2020 přijato

3/2020 přijato 16/2020 přijato

4/2020 přijato 21/2020 přijato

5/2020 přijato 27/2020 přijato

8/2020 přijato 28/2020 přijato

9/2020 přijato 31/2020 přijato

11/2020 přijato 32/2020 přijato

Podle ustanovení §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, se zveřejněním seznamu, považuji rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých dětí.

Poučení o opravném prostředku :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, prvním dnem lhůty je den následující po zveřejnění rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky MŠ K.Čapka 2020, 41501 Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V Teplicích 22.5.2020 Eva Zbíralová

ředitelka školy