Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis do Mateřské školy Karla Čapka proběhne ve dnech 5.5. – 15.5.2020.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k před budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců a dětí.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k
vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým
způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který
vede evidenci obyvatel.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě
bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne
z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo
již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii
doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16
odst. 9 školského zákona.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po
zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje
jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního
roku.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce